Thông báo tuyển dụng

08-02-2017

1.         Kyõ sö cô khí   : 01 ngöôøi

              Nôi laøm vieäc : TP. Quy Nhôn

2.      -  Laùi xe coù baèng C : 02 ngöôøi

      -  Laùi xe ñaøo, uûi :  02 ngöôøi

3.      -  CN Kyõ thuaät cô – ñieän: 20 ngöôøi

-  Lao ñoäng phoå thoâng : 40 ngöôøi

              Nôi laøm vieäc : huyeän Phuø Myõ

      -     Löông : Thoûa thuaän

-         Cheá ñoä : Ñaày ñuû theo qui ñònh  cuûa Nhaø Nöôùc

-         Lieân heä :

                  - Chò Oanh : 056.2210915

               422 Nguyeãn Thaùi Hoïc, Quy Nhôn, Bình Ñònh

       -  Anh Thoaïi (098.6789251)

                       Huyeän Phuø Myõ, Tænh Bình Ñònh

  

 

  • Thông tin khác
 

  • Dự án thực hiện

  • Tỷ giá & Giá Vàng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BIOTAN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.2210915 - Fax: 0256.3646335
Email: info@biotan.com.vn - Website: http://biotan.com.vn