Thông báo cổ đông
Thông báo V/v Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2016
Báo cáo của HĐQT & BGĐ đại hội cổ đông năm 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Báo cáo của BKS đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017
THÔNG BÁO V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thông báo về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng
Nghị quyết Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông năm 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2015
Điều lệ hoạt động Công ty năm 2016
Điều lệ hoạt động Công ty năm 2016
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016
THÔNG BÁO V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
Thông báo rút khỏi danh sách Công ty đại chúng
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2015
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2014
Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2015
Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông năm 2015
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2014
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2013
Báo cáo Thường Niên 2012
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên Năm 2013
Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2012
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013
Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2012
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
 
Chứng khoán
HOSE HNX
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
 

© 2011 - Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Biotan

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định 
Điện thoại : 056.2210915   -  Fax: 056.3646335
Website: www.biotan.com.vn
Email: info@biotan.com.vn