tin tức
THONG BAO TUYEN DUNG
(2017-02-08)

1.         Kyõ sö cô khí   : 01 ngöôøi

              Nôi laøm vieäc : TP. Quy Nhôn

2.      -  Laùi xe coù baèng C : 02 ngöôøi

      -  Laùi xe ñaøo, uûi :  02 ngöôøi

3.      -  CN Kyõ thuaät cô – ñieän: 20 ngöôøi

-  Lao ñoäng phoå thoâng : 40 ngöôøi

              Nôi laøm vieäc : huyeän Phuø Myõ

      -     Löông : Thoûa thuaän

-         Cheá ñoä : Ñaày ñuû theo qui ñònh  cuûa Nhaø Nöôùc

-         Lieân heä :

                  - Chò Oanh : 056.2210915

               422 Nguyeãn Thaùi Hoïc, Quy Nhôn, Bình Ñònh

       -  Anh Thoaïi (098.6789251)

                       Huyeän Phuø Myõ, Tænh Bình Ñònh

  


 
Chứng khoán
HOSE HNX
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
 

© 2011 - Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Biotan

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định 
Điện thoại : 056.2210915   -  Fax: 056.3646335
Website: www.biotan.com.vn
Email: info@biotan.com.vn